Opis

Technik procesów drukowania – klasa zamawiana przez pracodawców

Sylwetka absolwenta

Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie powielania materiałów. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji.

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania form drukowych,
 • przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania,
 • drukowanie nakładu technikami analogowymi oraz cyfrowymi,
 • drukowania z form drukowych,
 • planowania poligraficznych procesów produkcyjnych,
 • kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej,
 • zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Kwalifikacje w zawodzie technik procesów drukowania

• A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych,

• A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej.

Absolwent technikum w zawodzie technik procesów drukowania może dodatkowo uzyskać dyplom technika procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji

• A.14. Realizacja procesów introligatorskich.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • matematyka,
 • język angielski.

Gdzie znajdzie pracę technik procesów drukowania?

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika procesów drukowania, a zdany egzamin dojrzałości to szansa na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Absolwent może znaleźć pracę w drukarniach i zakładach poligraficznych, przy kontroli jakości produkcji, w odrębnych zakładach prowadzących usługi poligraficzne, biurach obsługi klienta, agencjach reklamy, jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych, może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Predyspozycje

Technik procesów drukowania powinien charakteryzować się:

 • wytrzymałością fizyczną,
 • podzielnością i koncentracją uwagi,
 • zręcznością,
 • wrażliwością estetyczną,
 • umiejętnościami technicznymi,
 • dobrą sprawnością ruchową,
 • dobrym wzrokiem i słuchem,
 • spostrzegawczością i opanowaniem,
 • cierpliwością, wytrwałością i systematycznością,
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Czym charakteryzuje się ten zawód?

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z projektowaniem graficzny, ale również z produkcją. Daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań (np. plastycznych) i wykorzystania ich w grafice użytkowej. Przygotowuje również do obsługi różnych maszyn drukujących wyroby poligraficzne.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent to osoba, która zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz programy do składu komputerowego (m.in. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw). Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim. Od jego umiejętności zależy ostateczny wygląd etykiet, opakowań, ulotek, prospektów, albumów, gazet, kolorowych czasopism, książek i innych wydruków małoformatowych.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to także osoba przygotowana do obsługi oprogramowania w zakresie grafiki trójwymiarowej, drukowania przestrzennego 3D i obróbka tych wydruków.

Kwalifikacje w zawodzie

Aby uzyskać tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, uczniowie przystępują do egzaminów w dwóch kwalifikacjach:
• AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
• AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

• historia sztuki lub fizyka
• matematyka.

Nasi partnerzy

Firmy, z którymi m.in. współpracuje szkoła to:
• Express Media Sp. z o.o.
• Media Magazines Sp. z o.o.,
• Re-Media Centrum Promocji i Reklamy,
• Kolor-Print,
• Drukarnia Grafpol,
• Drukarnia Abedik,
• Wydawnictwo Kreska,
• Drukarnia Franczak.

Gdzie znajdziesz pracę jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
• wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji,
• drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych, obsłudze maszyn i urządzeń cyfrowych, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią,
• zakładach poligraficznych – m.in. przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
• agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, wystawiennictwie produktów, a także udziału w kampaniach reklamowych,
• studiach graficznych i fotografii cyfrowej,
• przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych),
• edukacji – np. prowadzeniu komputerowych kursów szkoleniowych,
• i wielu innych dziedzinach.

Branżowa szkoła I stopnia

Zawód: drukarz

Drukarz to specjalista, który zajmuje się prowadzeniem procesów drukowania na maszynach drukujących. Do jego obowiązków należy m.in. przygotowanie maszyn i materiałów do procesu drukowania, prowadzenie drukowania nakładu, obsługa maszyn drukujących a także kontrola i ocena jakości produktów poligraficznych. Zawód drukarz jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów procesów drukowania w branży poligraficznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie drukarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• sporządzania form drukowych,
• drukowania nakładu z form drukowych,
• przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania,
Przeciwwskazania:
• niska wydolność fizyczna,
• wady wzroku wymagające korekcji szkłami, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, choroby oczu,
• niedosłuch,
• zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy,
• płaskostopie,
• uczulenia alergiczne,
• przewlekłe choroby skóry rąk,
• choroby układów: mięśniowego, kostno-stawowego (ograniczenia sprawności ruchowej kończyn), oddechowego, nerwowego, krążenia (wady serca), krwiotwórczego,
• choroby nerek i wątroby,
• cukrzyca,
• reumatyzm.

Powiązania zawodu drukarz z innymi zawodami.

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu drukarz wyodrębniona została kwalifikacja AU .17. Realizacja procesów drukowania z form drukowych, która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik procesów drukowania.

Zawód: introligator

Zawód introligator pozwala uzyskać wiedzę na temat obróbki introligatorskiej i wykończającej produkty poligraficzne. Introligator to specjalista, który przygotowuje maszynowo i ręcznie wkłady do oprawy twardej i miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, wyroby papierowe, tworzywa sztuczne. Do jego zadań należy również ręczne lub maszynowe wykonywanie wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu, np.: teczki, klasery, opakowania, ozdobne futerały, a także zabezpieczanie starodruków, zniszczonych kart i opraw książek. Obsługuje nowoczesne introligatorskie urządzenia i linie potokowe.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie introligator powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do realizacji procesów introligatorskich;
• realizowania procesów wykonywania druków luźnych;
• realizowania procesów wykonywania opraw.
Przeciwwskazania:
• niska wydolność fizyczna,
• płaskostopie, leworęczność,
• uczulenia alergiczne,
• nadmierna potliwość,
• choroby skóry,
• wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw,
• zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy,
• ograniczenia sprawności ruchowej rąk i palców,
• zaburzenia zmysłu dotyku.

Powiązania zawodu introligator z innymi zawodami. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum: dla zawodu introligator wyodrębniona została kwalifikacja AU .16. (Realizacja procesów introligatorskich), która stanowi podbudowę kształcenia także w zawodzie technik procesów introligatorskich. Technik procesów introligatorskich stanowiący nadbudowę zawodu introligator ma wspólną kwalifikację AU .16. i rozszerzony jest o kwalifikację AU .43. Kwalifikacja ta z kolei jest wspólna dla zawodu technik procesów drukowania.

 

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek zawodowych, targów branżowych, wystaw, konferencji, szkoleń i seminariów, w których uczniowie chętnie uczestniczą.

Warsztaty…

warsztaty1 warsztaty2

W muzeum…

w muzeum1 w muzeum2 w muzeum3

 

W drukarni…

w drukarni1 drukarnia4 drukarnia5w drukarni2 w drukarni3 w drukarni6

Targi Poligraficzne w Poznaniu…

Targi Poligraf w Poznaniu1 Targi Poligraficzne w Poznaniu2

 

Na wycieczce…

na wycieczce1 na wycieczce2 na wycieczce3

Prace konkursowe naszych uczniów…

Konkurs_PGNIG_1 Konkurs_PGNiG_2