Stypendia

O stypendium może starać się każdy. Nie tylko prymus. Zobacz, o jakie stypendia masz szansę walczyć i jakie warunki musisz spełnić, aby się o nie ubiegać! 

Ale zacznijmy od początku.

Co to jest stypendium?
Stypendium to wsparcie finansowe, materialne (np. podręczniki, komputer) dla uczniów, pomagające w rozwijaniu talentu lub kontynuowaniu nauki.

Stypendia z budżetu państwa – do zdobycia w szkole.

Stypendium szkolne
O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, pochodzący z rodziny, w której przeciętny dochód miesięczny nie przekroczył 351 zł. netto na osobę.. O formie wypłaty (forma finansowa, pokrycia kosztów zajęć edukacyjnych albo pomoc rzeczowa np. podręczniki), wysokości, sposobie ubiegania się o stypendium szkolne decyduje rada Twojej gminy. Wniosek o przekazanie tego stypendium składa się do 15 września.

Stypendium ministra edukacji
O stypendium przyznawane przez ministra edukacji mogą walczyć uczniowie, którzy:
– są laureatami międzynarodowej olimpiady
– są laureatami lub finalistami przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich
– są laureatami konkursu na pracę naukową zorganizowanego przez instytucję naukową
– uzyskują najwyższe wyniki w nauce
– uzyskują wyniki sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym
Stypendium ministra edukacji ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej i wynosi 3 tys. zł. Wniosek o przyznanie stypendium ministra przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium. Kurator oświaty, przedstawia ministrowi edukacji wnioski o przyznanie stypendium wraz z własną opinią.

Stypendium premiera
Stypendium prezesa Rady Ministrów mogą uzyskać uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły, która uprawnia do zdawania matury i uzyskali promocję z wyróżnieniem, a ponadto najwyższą średnią ocen w szkole lub są szczególnie uzdolnieni w jednej dziedzinie (reszta ocen musi być co najmniej dobra).
To stypendium może uzyskać tylko jeden uczeń z danego typu szkoły.
Stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i pozostających w trudnych warunkach materialnych, zamieszkałych przede wszystkim na terenach wiejskich. Kandydatów do stypendium przedstawia Zarządowi Województwa Prezydent Miasta działając w imieniu organu prowadzącego szkołę, do której uczęszcza uczeń. Wnioski (do 5 z terenu powiatu) przyjmowane są z ustaloną preferowaną kolejnością przyznawania stypendium


Stypendia unijne

Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uzdolnieni matematycznie, w kierunkach przyrodniczych albo technicznych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia edukację, mogą starać się o tzw. stypendium unijne „Zdolni na start”.
Jest to wsparcie wypłacane w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” z Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Obsługę programu stypendialnego wykonuje Departament właściwy do spraw Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

  1. przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w przeliczeniu na jedną osobę, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), nie przekracza 1.078 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie przekracza 1.246 zł;
  2. do dnia sporządzenia wniosku spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów gimnazjów organizowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.);
b) uczestnictwo w finale (ogólnopolskim) olimpiady lub turnieju zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.);

c) realizacja indywidualnego toku nauki potwierdzona wpisem do świadectwa szkolnego za ten rok szkolny przy średniej ocen z tego świadectwa na poziomie 4,6;

d) realizacja indywidualnego programu nauki potwierdzona wpisem do świadectwa szkolnego za ten rok szkolny, przy czym przynajmniej jeden przedmiot objęty indywidualnym programem nauki należy do:

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, biologia z higieną i ochroną środowiska, przyroda, geografia, geografia z ochroną środowiska, informatyka, technologia informacyjna;

przedmiotów technicznych – technika, przedmioty kształcenia zawodowego ujęte w programie nauczania za wyjątkiem praktyk zawodowych;

e) realizacja w samodzielnej lub zespołowej pracy naukowej lub prowadzenie badań naukowych pod opieką pracownika naukowego potwierdzona zaświadczeniem z uczelni wyższej zawierającym tytuł/nazwę pracy naukowej lub przedmiot badań naukowych i stan realizacji, za wyjątkiem przygotowywanych w ramach konkursów, olimpiad i turniejów zawodowych.