Technik Analityk

Celem kształcenia w zawodzie technik analityk jest przygotowanie aktywnego, mobilnego skutecznie działającego pracownika. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz kształcenia ustawicznego. Absolwent szkoły powinien charakteryzować się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią, zdolnością do doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

104

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych
wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
wykonywania badań mikrobiologicznych, bioanalitycznych i środowiskowych.

Opis pracy w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk może podejmować pracę w:

laboratoriach przemysłowych i naukowo-badawczych,
laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego,
laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska.

42

Zadania zawodowe:

pobieranie próbek substancji stałych, ciekłych i gazowych oraz przygotowanie ich do badań laboratoryjnych,
wykonywanie badań analitycznych składu chemicznego surowców, półproduktów, gotowych produktów,
oznaczanie ilościowego składu materii,
wykonywanie analiz specjalistycznych,
prowadzenie dokumentacji badań laboratoryjnych,

55

Kształcenie modułowe:

Kształcenie modułowe charakteryzuje się tym, że:

• preferowane są aktywizujące metody nauczania,
• proces nauczania-uczenia się jest ukierunkowany na opanowania przez uczniów umiejętności intelektualnych i kwalifikacji praktycznych,
• wykorzystywana jest w szerokim zakresie zasada transferu wiedzy i umiejętności,
• poszczególne jednostki modułowe można modyfikować, aktualizować, uzupełniać, wymieniać oraz dostosowywać do potrzeb gospodarki i lokalnego rynku pracy.

53
Wprowadzenie do praktyki szkolnej modułowego programu nauczania umożliwia:

• opanowanie podstawowych umiejętności zawodowych,
• przygotowanie do pracy przez realizację zadań w warunkach zbliżonych do rzeczywistości zawodowej,
• korelację i integrację kształcenia z różnych zakresów wiedzy.

Moduł, Jednostki modułowe

TECHNIKA LABORATORYJNA
• Organizowanie pracy w laboratorium.
• Stosowanie zasad bezpiecznej pracy w laboratorium.
• Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników do badań.
• Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych.

TECHNIKA ANALITYCZNA
• Wykonywanie badań jakościowych.
• Wykonywanie badań ilościowych.
• Wykonywanie badań technicznych.
• Wykonywanie badań instrumentalnych.
• Wykorzystanie technologii informacyjnej w laboratorium.

BADANIA BIOANALITYCZNE I ŚRODOWISKOWE
• Wykonywanie badań bioanalitycznych.
• Wykonywanie badań środowiskowych.

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ
• Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
• Język obcy zawodowy.
PRAKTYKA ZAWODOWA

• Specyfika pracy w laboratorium analitycznym.
• Wykonywanie badań laboratoryjnych w zakładzie pracy.

Ważne informacje

Od szeregu lat absolwenci Technikum Chemicznego mogą poszczycić się 100% zdawalnością egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik analityk.
Technikum Chemiczne współpracuje z lokalnymi uczelniami, zakładami pracy i instytucjami specjalistycznymi realizując wspólne zadania edukacyjne.

Zajęcia szkolne nie zawsze pozwalają na dokładne przybliżenie uczniom praktycznego zastosowania uzyskiwanych przez nich wiadomości i umiejętności. Często równanie reakcji zapisane na tablicy, schemat, czy model aparatu nie pozwalają na uświadomienie, że omawiane na lekcjach zagadnienia to wstęp do ich rzeczywistego wykorzystania.

59
W czasie wycieczek do zakładów przemysłowych, instytutów badawczych i innych placówek, uczniowie mogą zapoznać się z ich funkcjonowaniem. W czasie takich wycieczek młodzież ma szansę poszerzenia wiedzy, sprawdzenia stanu posiadanych wiadomości, a także porównania swoich wyobrażeń z rzeczywistością. Jest to niezmiernie cenne szczególnie ze względu na możliwość zapoznania uczniów w ramach kształcenia zawodowego z realiami przemysłu.
Powyższe względy decydują, że szkoła aktywnie współpracuje z zakładami Bydgoszczy, regionu kujawsko – pomorskiego i Polski. Wycieczki przedmiotowe odbywają się regularnie i cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.

Przykłady realizowanych wycieczek

• do Stacji Uzdatniania Wody w Bydgoszczy
• do Bazy Paliw w Nowej Wsi Wielkiej
• do Oczyszczalni Ścieków „Osowa Góra” i „Fordon”
• do Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów w Bydgoszczy
• do firmy LIFOCOLOR
• do WIOŚ
• do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy
• do REMONDIS
• do SYLCHEM
• do Laboratorium Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Olsztynie
• do Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem zakładów, przebiegiem produkcji, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, aparaturą i działaniami na rzecz ochrony środowiska, jest niezwykle cenna nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli chemicznych przedmiotów zawodowych i ochrony środowiska.

13

Współpracujemy z Uczelniami Wyższymi, a w szczególności z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Uczniowie technikum uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych tej uczelni w Zakładzie Chemii Fizycznej, Zakładzie Ochrony Przed Korozja, Zakładzie Polimerów.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA