STYPENIUM „PRYMUS POMORZA I KUJAW”

11.09.2017Anna Różak

Informujemy o trwającym naborze stypendystów do projektu PRYMUS POMORZA I KUJAW na rok szkolny 2017/2018.

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 3.000 zł (nieopodatkowane).

Liczba stypendiów do przyznania: 1500

Termin przyjmowania wniosków: do 30 września 2017 r.

Kandydat do stypendium na rok szkolny 2017/2018 musi spełnić łącznie poniższe warunki:

1) w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do klasy 7 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej, liceum, technikum, szkoły branżowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

2) w roku szkolnym 2016/2017 otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;

3) uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych (2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017) tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w WYKAZIE stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu;

4) uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

Szczegółowe informacje:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI – DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO; ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
na stronie www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl (podstrony: „Dokumenty do pobrania” oraz „Aktualności”)
i pod nr telefonu: 883 326 609, 784 995 076, 668 506 961.


powrót do poprzedniej strony